Organizacyjny Władz PZPC 
 

Uchwała nr 42

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

z dnia 23.05.2013r.

ustalającaRegulamin Organizacyjny Władz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

 

 

 

Na podstawie Statutu Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów zatwierdzonego w dniu 24.03.2012 roku uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Regulamin Organizacyjny Władz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Regulamin Organizacyjny Władz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów zatwierdzony uchwałą Zarządu PZPC nr 8 z dnia 06.02.2009 roku.

§ 3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznikdouchwałynr41/2013

PrezydiumZarząduPZPCzdnia23.05.2013

 

 

REGULAMINORGANIZACYJNYWŁADZ

POLSKIEGOZWIĄZKUPODNOSZENIACIĘŻARÓW

 

 

Rozdział I.

Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

 

A. Postanowienia ogólne

 

§1

Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, zwany w skrócie Zarządem PZPC, jest władzą PZPC działającą między Krajowymi Zjazdami na podstawie §28 Statutu Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

 

§2

Zarząd PZPC działa zgodnie z przepisami prawnymi powszechnie obowiązującymi, postanowieniami Statutu PZPC, Uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów, wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz niniejszym Regulaminem.

 

§3

1. Zarząd PZPC składa się z 15członków, w tym Prezesa, trzech Wiceprezesów i Skarbnika.

2. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej jak 2 razy w roku.

 

§4

Do zakresu działania Zarządu PZPC należy:

 

1/ realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwał Zarządu PZPC,

2/realizowaniewytycznychizaleceńMinisterstwaSportuiTurystykiwzakresierozwoju
i
podnoszeniapoziomusportuciężarowegowPolsce,

3/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami,

4/ uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku (zatwierdzenie kalendarza imprez i budżetu rocznego),

5/ dokonywanie ocen działalności Prezydium, poszczególnych Komisji oraz Okręgowych Związków,

6/ reprezentowanie Związku we władzach międzynarodowych IWF oraz Europejskiej Federacji EWF,

7/ powoływanie i zatwierdzanie Komisji działających na podstawie uchwalonych przez Zarząd regulaminów,

8/ rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Okręgowych Związków,

9/ dokonywanie uzasadnionych zmian osobowych w składzie Zarządu i Prezydium,

10/ zatwierdzanie rocznego bilansu Związku.

 

§5

Prezydium Zarządu PZPC

Dla kierowania bieżącą pracą, Zarząd PZPC na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 6-osobowym, w tym Prezesa, 3Wiceprezesów, Skarbnika i Członka Prezydium.

 

 

§6

Prezydium Zarządu PZPC kieruje bieżącą pracą Związku oraz sprawuje funkcje Zarządu PZPC między jego zebraniami.

 

§7

1.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu - do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

 

1/ wydawanie decyzji we wszystkich sprawach Związku, nie zastrzeżonych Statutem dla Zarządu lub Krajowego Zjazdu Delegatów.

2/ udzielanie pomocy jednostkom terenowym w wykonywaniu Uchwał,

3/ kontrola wykonania Uchwał wszystkich ogniw organizacyjnych Związku,

4/ ustalanie struktur organizacyjnych Związku, Biura i OZPC oraz wytyczanie kierunków działania tych jednostek,

5/ ustalanie planów szkoleniowych dla potrzeb Związku, wnioskowanie składu kadrynarodowej, budżetów Ośrodków Szkolenia Olimpijskiego, składów zawodników i osób towarzyszących na wyjazdy zagraniczne, regulaminów imprez, corocznych Kalendarzy Imprez,

6/ przyznawanie odznaczeń związkowych i wystąpienia do władz zwierzchnich o odznaczenia resortowe i państwowe,

7/ dysponowanie środkami finansowymi, zgodnie z zatwierdzonym budżetem,

8/ na wniosek Prezesa - Prezydium przyjmuje i zwalnia pracownikówbiura, nagradza i przegrupowuje ich w oparciu o zatwierdzonybudżet,

9/ wykonuje wszystkie zadania Zarządu PZPC wynikające ze Statutu ininiejszego Regulaminu między obradami Zarządu PZPC.

2. Prezydium ze swego grona może wyznaczyć kilku członków do podejmowania kolektywnych decyzji, między posiedzeniami, które należy zatwierdzić na najbliższym posiedzeniu.

3. Prezydium zbiera się co najmniej 6 razy w roku.

 

§8

Podział funkcji i kompetencji w Prezydium

 

Celem zwiększenia operatywności pracy Zarządu i Prezydium PZPC, dokonuje się następującego podziału funkcji wśród członków Prezydium.

 

1.PrezesZarząduPZPC

Reprezentuje Związek w kraju i zagranicą, kieruje całokształtem pracy Związku. Kieruje pracami Zarządu i Prezydium, pełni nadzór nad realizacją uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu i Prezydium Związku, przestrzega ich zgodności ze statutem i Regulaminami Zarządu i Prezydium. Organizuje współpracę z władzami IWF i EWF ora zkontakty zagraniczne. Reprezentuje Związek we władzach Ministerstwa Sportau i Turystyki, PKOl, Międzynarodoweji Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF i EWF).

Prezes kieruje pracą Biura Związku, jest kierownikiem jednostki w rozumieniu Kodeksu Pracy i z tego tytułu odpowiada za dyscyplinę pracypracowników PZPC oraz ustala strukturę organizacyjną Biura i Regulamin Pracy Biura Związku.

 

2.Wiceprezesds.szkoleniowych

Całokształ tspraw związanych z przygotowaniami olimpijskimi, szkoleniem kadry narodowej seniorów oraz pozostałych kadr, nadzór nad Radą Trenerów, Komisją Lekarską i Ośrodkami PZPC.

 

3. Wiceprezes ds.sędziowskich

Całokształt spraw sędziowskich. Nadzór nad KomisjąSędziowską.

 

4. Wiceprezesds.organizacyjnych

Całokształt spraw organizacyjnych Związku ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z OZPC
i
RGLZS.

 

5. Skarbnik

Kontrolowanie całokształtu działalności finansowej Związku oraz współpracazKomisjąRewizyjną.

 

6. Członek Prezydium Zarządu

 

7. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej, Antydopingowe ji Zmiany Barw Klubowych

Odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji.

 

8. KapitułaOdznaczeń

Prowadzenie polityki odznaczeń i wyróżnień działaczy, trenerów i sędziów oraz zawodników PZPC.

 

9. Rzecznik Prasowy PZPC

Współpraca ze środkami masowego przekazu.

 

§9

Tryb pracy Zarządu i Prezydium

 

Posiedzenia Zarządu PZPC odbywają si ęw zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Zebranie Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy Prezes, lub n awniosek 1/3 członków Zarządu. Co najmniej na 7 dni przed terminem Biuro zawiadamia o zebraniu  i przesyła porządek dzienny  i materiały.

 

§10

Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje przewodniczący obrad.

 

§11

Posiedzenie Prezydium zwołuje Prezes Związku w oparciu o przyjęty roczny plan pracy.

 

§12

1. W zebraniach Zarządu i iPrezydium PZPC mogą brać udział , z głosem doradczym, zaproszeni przedstawiciele Rady Trenerów, Komisji Sędziowskiej, Rady Zawodniczej oraz pozostałych Komisji.

2. Członkowie Komisj iRewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach bez zaproszeń.

 

§13

Trzykrotna nieobecność na zebraniu Zarządu lub Prezydium bez usprawiedliwienia upoważnia Zarząd do wszczęcia postępowania o zawieszenie członka Zarządu lub Prezydium.

 

§14

Obrady Zarządu  i Prezydium PZPC protokołowane. Wykaz uchwał i postanowień Zarządu
i
Prezydium prowadzi BiuroZwiązku.

 

§15

Działające przy Zarządzie Związku Komisje:

 

a/ RadaTrenerów,

b/ KomisjaSportowo-techniczna,

c/ KomisjaLekarska,

d/ Rada Zawodnicza

 

działają zgodnie ze Statutem Związku na podstawie ważnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd.

 

§16

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności PZPC i działa w oparciu o własny Regulamin.

 

 

 

ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

 

 
 
SPONSOR STRATEGICZNY 
 PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI
 
 


więcej
 
 
AktualnościStrefa związkuPrzepisy i RegulaminyLicencjeDział szkoleniaSerwis sportowyMultimediaLinki
ArchiwumPrzetargi i konkursyStatutZawodniczeKadry NarodoweKalendarz imprezTransmisje LIVE 
 WładzeRegulaminyKlubowePlany szkoleniaWynikiTransmisje, relacje, wywiady 
 KomisjeDruki do pobraniaSędziowskieOśrodki SzkoleniaRekordyIWF Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013 
 OZPC i klubySkładki i opłaty na rzecz PZPCTrenerskieAntydopingRankingi  
 HistoriaRyczałty sędziowskie Zmiana Barw klubowych   
  Stypendia i nagrody PZPC